حالت سیاه
14-07-2024
Logo
شگفتی‌های علمی: شگفتی 001 – شگفتی استتار پرنده‌ی باتو
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

استتار پرنده‌ي باتو:

نام اين پرنده باتو است. پرنده‌اي که بر روي يک شاخه مي‌ايستند و در جنگل‌هاي ونزوئلا زندگي مي‌کند. يکي از ماهرترين استتارگران جهان است. پرهاي اين پرنده و پوست درختي که بر آن مي‌نشيند به شکل خيره کننده‌اي با هم شباهت دارند و ميان 
درخت و بدن پرنده شباهت باور نکردني وجود دارد. اکنون با دقت مقايسه مي‌کنيم تا روي صفحه‌ي نمايش پرهاي پرنده و پوست درخت را با هم ببينيم. درخت در سمت چپ و پرنده در سمت راست است و گويي به شکل يک شاخه ي تمام عيار است. تنها 
يک نشانه‌ي تفاوت در پرنده وجود دارد. منقار و دو چشمش نشانه ي تمايز آن است. اما پرنده به دقت نقشي که بايد ايفا کند را به کار مي‌برد. هنگام خطر خودش را شبيه مي‌سازد. خودش را با بستن چشم‌ها و منقارش مخفي مي‌کند و در اين هنگام امکان 

تشخيص آن از درخت وجود ندارد. گويا هر دو از يک طرح هستند. با اين که اين پرنده چشمانش را مي‌بندد از جاهاي خالي ميان پلک‌هايش اطراف را مي‌بيند و هنگام دور شدن خطر از استتار بيرون مي‌آيد و آرام مي‌گيرد.

ديديد چقدر هماهنگي و شباهت عجيبي دارد و چگونه طراح اين برنامه خطوط سفيد را براي تمايز پرهاي پرنده از درخت قرار داده است. آفرينش خدايي که تمام چيزها را به خوبي آفريده است 

خداوند آسمان‌ها و زمين را آفريده است و در هر چيزي نشانه‌اي دال بر يگانگي‌اش وجود دارد.

منبع:

برنامه‌هاي تلويزيوني \ 04 برنامه‌ي آيات خود را به آنان نشان خواهيم داد – کانال الفجر – برنامه‌ي: 11 - استرس – استتار پرنده‌ي تابو

دانلود متن

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر