حالت سیاه
26-05-2024
Logo
کتاب‌های الكترونيکی – عقيده‌ی اسلامی: 2 - كتاب عقيده و اعجاز
   
 
 
به نام خداوند بخشنده ی مهربان  
 

دانلود كتاب عقيده و اعجاز به صورت كامل

تعداد صفحات كتاب 685 صفحه

عقيده واعجاز:

عقیده عبارت است از تصدیق قاطعانه‌، وحدانیت و ربوبیت خداوند و فقط او را عبادت کردن و ایمان آوردن به نام‌های نیک و صفات والای او که این موارد برای خداوند لازم و غیر قابل تجزیه هستند و هر کس به یکی از این موارد یا به بخش کوچکی از این‌ها که در قرآن کریم یا سنت نبوی ثابت شده کفر بورزد ایمانش قابل قبول نیست.
به این خاطر خداوند متعال عناصر اساسی تکلیف را - که منجر به عقیده‌ی صحیح می‌شوند - به ما ارزانی داشته و این عناصر پایه و اساس عبادت را تشکیل می‌دهند. عنصر اول جهان هستی هست. عنصر دوم عقل هست. سوم فطرت است. چهارم شهوت است. پنجم اختیار است. ششم وقت است. هفتم ایمان هست و آخری هم علت وجود ما بر روی زمین است.

محتويات كتاب:

درس (00-36): مقدمه‌ی كتاب

خواندن درس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (01-36): مقدمه - علت وجود انسان 1.

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (0 2-36): عبادت - علت وجود انسان 2 - عبادت -

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (03-36): عبادت - عبادت انفاق و بخشش المال و وقت – و عبادت عصر و جهاد .

خواندن درس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (04-36): عناصر اساسی تكليف: مقدمه .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (05-36): عناصر اساسی تكليف: جهان هستی 1 – جهان هستی راه شناخت خدا

خواندن درس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (06-36): عناصر اساسی تكليف: جهان هستی 2 – آیاتی در مورد عظمت و بزرگی خداوند .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (07-36): عناصر اساسی تكليف: عقل 1 – عقل ابزار شناخت – عقل و ارتباط آن با نقل .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (08-36): عناصر اساسی تكليف: عقل 2 –عقل با وحی تکامل یافته و با واقعیت کنونی مرتبط است.

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (09-36): عناصر اساسی تكليف: فطرت 1 – فطرت و ویژگی‌های نفسانی .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (10-36): عناصر اساسی تكليف: فطرت 2 – نکته‌های ظریف منهج الهی پیرامون ویژگی‌های نفسانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (11-36): عناصر اساسی تكليف: فطرت 3 – تصور درست و صحیح از دین منجر به رفتار درست می‌شود .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (12-36): عناصر اساسی تكليف: فطرت 4 - طبيعت انسان پیش از ایمان آوردن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (13-36): عناصر اساسی تكليف: فطرت 5 – مطابقت و همخوانی بین منهج الهی و فطرت انسانی .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (14-36): عناصر اساسی تكليف: فطرت 6 - فرق بين فطرت و رنگ و بين طبیعت و تكليف

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (15-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 1- می توان شهوت‌ها را تبدیل به عبادات کرده و به وسیله‌ی آن‌ها به همراه صبر و شکر ارجمند شد.

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (16-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 2 – تسلط شهوت بر انسان – ویژگی‌های آب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (17-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 3 – عدالت و حفظ - سوراخ بوتال – مکانیزم مکش – ویژگی‌های آب - انجماد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (18-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 4 – تفسير و شرح مصیبت‌ها – گاو، یک کارخانه‌ی کامل و خاموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (19-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 5 - فرق بين لذت و سعادت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (20-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 6 – شهوت‌ها، توانایی‌ها و بهره‌ها بی‌طرف هستند .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (21-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 7 - شهوت مال 1 – فلسفه‌ی مال در اسلام از لحاظ کسب و انفاق آن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (22-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 8 - شهوت مال 2 - مال و زن .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (23-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 9 - شهوت مال 3 - مال در اسلام 1.

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (24-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 10 - شهوت مال 4 - مال در اسلام 2 - شهوت و واقعیت مسلمانان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (25-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 11 - شهوت مال 5 - مال در اسلام 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (26-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 12 - شهوت جنس 1 – ارتباط بین مرد و زن بر اساس منهج الهی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس (27-36): عناصر اساسی تكليف: شهوت 13 - شهوت جنسی 2 – برهنگی زن راه و روشی شیطانی و پوشش زن راه و روشی رحمانی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (28-36): عناصر اساسی تكليف: اختيار 1 - انسان بی اختیار و صاحب اختیار 1 - انسان در حمل و به دوش کشیدن امانت مختار است.

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (29-36): عناصر اساسی تكليف: اختيار 2 - انسان بی اختیار و صاحب اختیار 2 – اگر انسان بی‌اختیار باشد؛ ثواب و مجازات دیگر معنایی ندارد

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (30-36): عناصر اساسی تكليف: اختيار 3 - انسان بی اختیار و صاحب اختیار 3 – فهم و درک تفاوت بین قضا و قدر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (31-36): عناصر اساسی تكليف: وقت 1 - اهميت وقت در اسلام – غده‌ی مخاطی .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (32-36): عناصر اساسی تكليف: وقت 2 - عمل صالح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (33-36): عناصر اساسی تكليف: وقت 3 – مدیریت وقت؛ نشانه‌ی تمدن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (34-36): عناصر اساسی تكليف: مسائل ايمانی 1 – پدیده‌ی رسیدن به الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (35-36): عناصر اساسی تكليف: مسائل ايمانی 2 – حقیقت‌های ايمانی - عبادت تفكر-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس (36-36): عناصر اساسی تكليف: مسائل ايمانی 3 – پدیده‌ی ضعف ايمان - .

خواندن درس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود متن

زبان های موجود

پنهان کردن تصویر