وضع داكن
08-02-2023
Logo

دانشنامه انگلیسی

 
 
 
 
 

دانشنامه ی علوم اسلامی نابلسی به زبان انگلیسی از سایر زبان ها متمایز است چراکه نخستین زبانی است که ترجمه ی سخنرانی ها و درس های صوتی را در آن شروع کردیم و با گسترش دامنه ی گویش به زبان انگلیسی در جهان که حدود 1800 نفر می رسد، این سایت در اولویت نخست برای ترجمه بیشترین تعداد سخنرانی ها است تا گویشوران زبان انگلیسی بتوانند با زبان مادری از این منابع علمی بهره ببرند.