درس (02-30) : امنیت عقیدتی و تناسب ایمان با فطرت و پاسخگو بودنش در قبال انسان- برنامه ی الهی برای اندیشه وتدبر

عقيده - حقایق ايمان واعجاز - درس (02-30) : امنیت عقیدتی و تناسب ایمان با فطرت و پاسخگو بودنش در قبال انسان- برنامه ی الهی برای اندیشه وتدبر

-ارتباط عقل با واقعیت

-الله بزرگ انسان را ناتوان آفریده تا نیازمند شده وبا نیازش خوشبخت گردد

-شروط تلاوت قرآن کریم

ادامه ی خواندن
درس (19-30) : کار نیک وپایبندی

عقیده - حقائق ايمان واعجاز - درس (19-30) : کار نیک وپایبندی

-پایبندی بر دستور خداوند یکی از بزرگترین پایه های ایمان

-حقیقت مسلمانان و دلیل بی توجهی الله به آنان

-شناخت خدا و امر الهی

ادامه ی خواندن
فراتر از قانون. معجزه و اعجازـ اسراء و معراج

عقيده - حقائق ايمان و اعجاز - درس (25-30): فراتر از قانون. معجزه و اعجازـ اسراء و معراج

اسراء و معراج فراتر از قوانین هستی از جمله دلایل نبوت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اعجاز علمی در قرآن کریم

ادامه ی خواندن
درس (28-30) الف : عبادات -2- عبادت روزه - شیر

عقيده - حقایق ايمان واعجاز - درس (28-30) الف : عبادات -2- عبادت روزه - شیر

-رمضان ماه ارتباط با خدا و خلوت با اوست پس غنیمت شمار

-تمام عبادات مبتنی بر منافع انسان است

-دست پنهان خدا در کار است

ادامه ی خواندن