روزه: تعريف - شروط - ارکان – شکننده‌ها

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 2: روزه: تعريف - شروط - ارکان – شکننده‌ها.

-تعريف روزه

- ظاهر و باطن اسلام طاهر است

-توکل بر خدا و تسلیم او شدن سعادت را به دل انسان می‌آورد

ادامه ی خواندن
درس 8 : احكام روزه 2 - مفسدات روزه.

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 8 : احكام روزه 2 - مفسدات روزه.

-تفاوت میان مومن و غیر مومن از زمین تا آسمان

-انواع مفسدات روزه

-چکیده ی آنچه گفته شد

ادامه ی خواندن
احکام روزه 3- فرض بودن آن- شروط وجوب و ادا- دلایل مباح برای خوردن روزه

فقه اسلامی - عبادات آیینی - روزه - درس 10: احکام روزه 3- فرض بودن آن- شروط وجوب و ادا- دلایل مباح برای خوردن روزه

-روزه، عبادت خالصانه

-شروط ادای روزه

-دلایل مباح برای روزه نگرفتن

ادامه ی خواندن