درس ( 18 - 25 ): حج وعمره – استنباط های فقهی حج.

فقه اسلامی - احكام فقهی عام – آيات احكام - درس ( 18 - 25 ): حج وعمره – استنباط های فقهی حج.

-استنباط های فقهی از آیات پیشین

-استخدام از زیباترین آرایه های بیان در زبان عربی است

-لحج فرصتی برای آشتی با الله عز وجل

ادامه ی خواندن
انواع مردم، سوره‌ی انفال: آيات 72 – 75.

فقه اسلامی _ احکام فقهی عام _ آیات احکام _ درس ( 24 - 25 ): انواع مردم، سوره‌ی انفال: آيات 72 – 75.

انواع مؤمنین مؤمنان با یکدیگر برادراند کسی که ایمان نیاورد، مهاجرت نکند و جهاد نکند مؤمن نیست

ادامه ی خواندن
درس 8 : شریعت تمام مسائل زندگی را در بر دارد

فقه اسلامی – احکام فقهی عام – تصویبات انجمن فقه اسلامی - درس 8 : شریعت تمام مسائل زندگی را در بر دارد

-آگاهی انسان جدید و پویاست اما آگاهی الله جاودانه و ازلی است

-مصوبات انجمن فقهی اسلامی در زمینه ی دین ومسکن

-هر چیزی که به بزرگی شأن الله و شناساندن او انجامد در معنای راه خداست

ادامه ی خواندن