مكروهات نماز.اذكار و دعاها.

فقه اسلامی – عبادات آيينی - نماز - درس 9: مكروهات نماز.اذكار و دعاها.

-مكروهات نماز

-دستورات قرآن کریم افاده‌ی وجوب می‌کند

-عاقل‌ترین شما محبوب‌ترین شما نزد خداوند است

ادامه ی خواندن