به نام خداوند بخشنده ی مهربان

برادران :
رمضان صفحه ای جدید با خداوند باز می کند، هر کس از ما لغزش هایی دارد و کوتاهی هایی کرده است

image


در این ماه تلاش می کند که هرگز کوتاهی نباشد. عبادات و نمازها و تراویح یک مساله ی اختیاری نیست، تراویح سنت موکده است،

image


شاید در خانه مانعی وجود نداشته باشد، شاید در مسجد جامع باشید، یعنی ممکن است تروایح را در خانه یا در مسجد جامع بخوانید، اما باید بخوانید، فکر نکنید یک سنت است و ضرورتا سنت موکده است اما این به معنای این است که شما در روز کاری انجام داده اید، نخوردید و ننوشیدید و دروغ و غیبت و سخن چینی نداشته اید و ...

image


اکنون وقت گرفتن جایزه در شب و در هنگام نماز رسیده است. امیدوارم خداوند ما را در این ماه توفیق روزه گرفتن دهد.
لینک منبع :

https://nabulsi.com/web/article/13169

سپاس خداوند جهانیان را