به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار.
تنها زمانی از گرامیداشت تولد پیامبر بهره ای خواهیم برد که سنت پیامبر را بخوانیم

image


از اکنون کتاب معتبری را بخرید و هر روز مقداری از سیره را بخوانید و به آن عمل کنید این گرامیداشت تولد پیامبر خواهد بود

image


اما این آزین بندی ها و سرودهای بلند و پخش لباس هیچ فایده ای ندارد،

image

مراسم ظاهری است و در کشورهای فراوانی نافرمانی و گناه وجود دارد و مردان و زنان می رقصند و کارهایی که فقط خدا می داند.

image


کسانی که مراسم را رد می کنند گاهی حق دارند به خاطر نافرمانی ها و گناهان فراوانی که در این مراسم ها انجام می شود.

image


ما یک امت هستیم و باید اسلام را بدون کم وزیاد، طوری اجرا کنیم که پیامبر آن را آورده است.
سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار.

سپاس خداوند جهانیان را