به نام خداوند بخشنده ی مهربان

شاید بخواهیم بگوییم: اقدامات عملی هجرت چیست؟ شما در مکانی هستید که فتنه‌ها بسیار زیاد است. احتمال این که در برابر آن ناتوان شوید وجود دارد. هجرت اقتضا می‌کند شما این مکان را به مقصدی دیگر ترک کنید. شاید مکان دیگر درآمد کمتری داشته باشد. اما با توکل بر خدا امنیت بیشتری دارد.

image


اولویت این است که به مکانی بروید که از مکان نخست به خدا نزدیک تر است و با مردمانی بیامیزید که شما را به خدا نزدیک سازند و از مردمانی که شما را از خدا دور می‌کنند، دوری جویید. این مفاهیم اندکی از هجرتی است که هر روزه با آن برخورد می‌کنیم.

سپاس خداوند جهانیان را