وضع داكن
03-03-2024
Logo

دانشنامه ترکی

 
 
 
 
 

سایت ترکی انشنامه ی علوم اسلامی نابلسی جدیدترین سایت در میان سایت های غربی است که در آغاز سال هجری جدید منتشر شد و مخاطب آن گویشوران این زبان است که حدود 220 میلیون می باشد و علوم ودانش های مختلف اسلامی را با زبان مادری در اختیار آنان قرار می دهد.