وضع داكن
17-07-2024
Logo

دانشنامه چینی

 
 
 
 
 

تعداد گویشوران زبان چینی پس از زبان انگلیسی در جهان در رتبه ی نخست قرار دارد چراکه یک میلیارد نفر با آن زبان سخن می گویند و به همین دلیل آغاز دانشنامه ی علوم اسلامی نابلسی با زبان چینی بود که بسیاری از درس ها و سخنرانی ها به چینی ترجمه شد و ما پیوسته برآنیم تا دانش های مختلف اسلامی را به تمام گویشوران این زبان برسانیم.

 
 


رسانه های اجتماعی :