رسوایی‌های ساکنان زمین از آغاز تاریخ تا کنون همه رسوایی‌های جنسی و مالی است؛ بنابراین بیشترین میزان از احکام فقهی مرتبط به زن و کسب اموال و صرف آن است. تقریبا بیشتر احکام فقهی مربوط به ارتباط میان مرد و زن و رعایت ارتباط میان آن دو و رعایت ارتباط اموال از نظر کسب و صرف آن است

ضوابط شرعی اختلاط
درس ( 39-40): چشم و حسد -3- درمان حسد

عقیده – عقیده از دیدگاه قرآن و سنت - درس ( 39-40): چشم و حسد -3- درمان حسد

-از ويژگی‌های انسان حسود در قرآن کریم

-جنبه‌های مبارزه‌ی حسود با پروردگارش از دیدگاه قرطبی

-راه درمان حسد چیست؟

ادامه ی خواندن
درس ( 13-40) : آداب و اركان گواهی دادن به این که محمد رسول الله است

عقیده - عقيده از دیدگاه قرآن و سنت - درس ( 13-40) : آداب و اركان گواهی دادن به این که محمد رسول الله است.

-از جمله آدابی که قرآن کریم در قبال رسول الله بیان کرده است

-از نشانه‌های محبت خداوند

-مقتضیات گواهی دادن به پیامبری محمد صلی الله علیه وآله وسلم

ادامه ی خواندن
درس (31-57) : هجرت -6- اهمیت داستان هجرت برای مسلمان

سيره – آشنایی با سيره‌ی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - درس (31-57) : هجرت -6- اهمیت داستان هجرت برای مسلمان

- هدف از داستان قرآنی - حقایق برداشت شده از گریه‌ی ابوبکر در غار ثور - انواع همراهی خداوند: عمومی و خصوصی

ادامه ی خواندن
ایمان به پیامبران و فرستادگان و کتاب‌هایشان

عقیده‌ی اسلامی - درس (24-63) : ایمان به پیامبران و فرستادگان و کتاب‌هایشان

-از مستلزمات ایمان به خداوند

-معنای نبوت و رسول و تفاوت میان آن‌ها

-مقام پیامبر و مؤمن نزد خداوند چیست؟

ادامه ی خواندن
خ1 – نهی از خلوت و اختلاط 1، خ 2 – ضوابط شرعی اختلاط

خطبه‌ی جمعه - خطبه 1110: خ1 – نهی از خلوت و اختلاط 1، خ 2 – ضوابط شرعی اختلاط

-حرمت اختلاط

-انسان باید میان خود و گناهان منطقه‌ی امنی قرار دهد

-ضوابط شرعی که شریعت برای ملاقات مردان و زنان بیان کرده است

ادامه ی خواندن